Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021?

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogram 2021 to zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r. 

 

 

Czas realizacji Podprogramu 2021: grudzień 2021 r. – czerwiec 2022 r.  

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się                           w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020r. poz. 1876 i 2369 z póź. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej⁵, tj.:

– 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej- 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w POPŻ Podprogram 2021 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne kwalifikowane bezpośrednio przez nasze placówki PKPS.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021.

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe nie pobiera się żadnych opłat !!!

 Zasady przekazywania art. spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Art. spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Zestaw na Podprogram 2021 art. spożywczych obejmuje 28,17 kg.

I.              Art.. warzywne i owocowe: 
1.     Groszek z marchewką3,20 kg
2.     Koncentrat pomidorowy 1,12 kg
3.     Powidła śliwkowe 1,50 kg
II.            Art. skrobiowe:  
4.     Makaron jajeczny świderki4,50 kg
5.     Kasza jęczmienna1,00 kg
III.          Art. mleczne:  
6.     Mleko UHT 5 l 
IV.          Art. mięsne:  
7.     Szynka drobiowa1,80 kg
8.     Szynka wieprzowa mielona1,20 kg
9.     Filet z makreli w oleju 0,85 kg
V.            Cukier:4 kg 
10.  Cukier biały   
VI.          Tłuszcze:  
11.  Olej rzepakowy4 l

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2021 przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80 % jego całkowitej ilości ( tj. do ok. 22,50 kg ).

 

Podczas dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.